حکومت اسلامى
69 بازدید
محل نشر: مجله علوم سیاسى 1381 شماره 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حکومت اسلامى نخستین گام در راه آموزش اندیشه سیاسى اسلام به طلاب در چارچوب برنامه آموزشى حوزه علمیه است. نویسنده کوشیده است با بررسى منابع مختلف, اندیشه سیاسى شیعى را متناسب با مقتضیات زمان به صورت ساده و روان ارائه کند. از آن جا که این کتاب, متن درسى حوزه در نظر گرفته شده, على رغم تلاش ارزنده نویسنده, لازم است نکاتى در تکمیل آ ن مطرح کنیم. بررسى این کتاب در سه قسم ارائه مى شود: 1. معرفى کتاب; 2. نقد کتاب ; 3. طرح پیشنهادى.